tisdag 30 mars 2010

Ökad lärartäthet i Västerås skolor

I fredags kom skolverket med ny statistik om lärartätheten i skolan. För Västerås del är det glädjande att vi ökade lärartätheten från 8,2 lärare till 8,4 lärare på 100 elever. Detta samtidigt som utvecklingen i riket har gått i motsatt riktning.

Däremot är det bekymmersamt att vi fortfarande ligger under risksnittet vad gäller andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen. Andelen behöriga ökar från 82% till 83%, men det går alldeles för långsamt. Pedagogisk examen säger dock inte allt. Läraren behöver inte bara en lärarutbildning, den ska också vara för rätt åldergrupp och i de ämnen hon eller han undervisar.

Under våren genomför vi en omfattande kartläggning av lärarkompetensen i Västerås grundskolor. Kartläggningen ska ligga till grund för åtgärder för att öka andelen lärare med rätt utbildning.

måndag 29 mars 2010

Tillbaka efter föräldraledighet

Efter att i 10-veckor varit föräldraledig på halvtid är jag från och med idag tillbaka på heltid. Det innebär att jag återigen kommer arbeta med kultur- och idrottsfrågor som Ragnhild Källberg under en tid har fått bära upp i mitt ställe.

Nästa fas i läsa, skriva, räkna - satsning

I fredags stod grundskolenämnden som värd för en konferens om Läsa, skriva, räkna-satsningar i grundskolan. Konferensen markerar att vi nu går in i nästa steg med Västerås stads Läsa, skriva, räkna-garanti.

Från dess att beslut om garantin fattades i juni 2007 har mycket fokus lägat på att etablera strukturer för stöd till lärare och elever samt att vi verkligen följer upp resultaten och att elever som riskerar att inte nå målen får ta del av adekvata åtgärder.

Nu riktas allt mer fokus mot att vi verkligen gör rätt saker för att alla elever utvecklar sin förmåga att läsa, skriva och räkna så mycket som det bara går. Vi fick under konferensen ta del av många intressanta exempel. Vi börjar nu få ordentlig fart i detta arbete. Mitt mål är att vi om något år kan säga att Västerås är bäst i landet på att lära eleverna läsa, skriva och räkna på lågstadiet.

måndag 22 mars 2010

Samla ansvaret för skolan

I det förslag till kommunalt handlingsprogram som ska behandlas på Västeråsmoderaternas årsmöte i veckan föreslår vi att ansvaret för den kommunala skolan ska samlas hos beställarnämnderna. Det innebär att Proaros i framtiden ska koncentrera sig på vård och omsorg.

Vår uppfattning är att den nuvarande modellen skapar onödig byråkrati och dubbelstyrning av skolan. Dessutom finns det ett antal områden där förutsättningarna mellan i synnerhet grundskola och gymnasieskola respektive vård och omsorg skiljer sig åt. Detta gäller inte minst vad gäller myndighetsutövning, ansvarförhållanden och rollen som beställare.

Det är många som bestämmer över skolan – inte minst staten med skollag, läroplaner, kursplaner. Att då ha två olika kommunala politiska styrelser skapar onödig byråkrati och dubbelstyrning av skolan. Skolornas självständighet naggas i kanten. Dessutom blir det politiska ansvaret för skolan ofta otydligt.

Inom skolan sker huvuddelen av myndighetsutövningen integrerad i verksamheten genom beslut av lärare och rektorer, t ex betygsättning och beslut om anpassad studiegång. Inom vård och omsorg sker myndighetsutövningen i huvudsak skilt från verksamheten genom biståndsbedömningar.

Inom vård och omsorg kan en kommun välja att beställa verksamhet från en annan utförare genom upphandling. Oavsett vem som bedriver verksamheten är det yttersta ansvaret kommunalt. Skolverksamhet får inte kommunen upphandla. Fristående skolor är just fristående och får endast bidrag från kommunen. Det är skolinspektionen som ger tillstånd och inspekterar dessa skolor. Trots att vi i Västerås förhåller oss neutralt mellan olika skolhuvudmän och värnar alla elevers rätt till god utbildning oavsett huvudman är det endast för de kommunala skolorna som Västerås stad har det yttersta ansvaret.

En förändrad skolorganisation bör förenas med att en samlad lednings- och styrningsfilosofi för skolan arbetas fram, där självständiga skolor ska vara en vägledande princip. De politiska nämnderna ska förhålla sig neutralt mellan kommunala och fristående skolor. Det viktigaste är att alla Västeråselever, oavsett vilken skola de väljer, ska få en god utbildning.

En förändrad organisation löser inte alla skolans problem. Men med rätt organisation kan rätt förutsättningar skapas för att utveckla och förbättra skolan i Västerås.

söndag 21 mars 2010

Riktig analys från (MP)

I lördagens VLT kommenterar Agneta Luttropp (MP) i en debattartikel Folkpartiets utspel om att dela Proaros i två delar - en för skolan och en för vård och omsorg. Hon menar att det är en försiktig halvmesyr som inte åstadkommer någon reell förändring. Hon har onekligen en poäng...